Nasze wody siarczkowe

feet-186238_960_720

Wody siarczkowe stosowane w lecznictwie „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. wydobywane są na podstawie koncesji  z obszaru górniczego „Busko II”.

Obecnie eksploatowanych jest 5 otworów wiertniczych o głębokości od 55 do 163 m.

Skałami, którymi płyną wody pod ziemią – i z których są ujmowane – są piaskowce i piaski pochodzące oraz margle z ery mezozoicznej okresu kredy.

Wody są młodsze i najprawdopodobniej tworzyły się w plejstocenie, kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy lat temu, co określono na podstawie badań gazów szlachetnych oraz odmian izotopowych tlenu i wodoru zawartych w wodach.

Wody charakteryzują się stałym składem fizykochemicznym, w który dominują jony chlorkowe oraz sodowe;

Średnia – w procentach milivali – zawartość podstawowych składników w wodzie wynosi:

  • kationy
  • Jony sodu – 81 % mvali
  • Jony potasu – 1 % mvali
  • Jony wapnia – 8 % mvali
  • Jony magnezu – 9 % mvali
  • Jony amonowe – 1 % mvali
  • aniony
  • Jony chlorkowe – 81 % mvali
  • Jony siarczanowe – 15 % mvali
  • Jony wodorowęglanowe – 3 % mvali

Mineralizacja (suma rozpuszczonych składników) wynosi od 13 do 14 g/litr

Wody zawierają składniki lecznicze: siarkę dwuwartościową (siarkowodór, wodorosiarczki) w ilości od 20 do 45 mg/litr oraz jodki w ilości od 2 do 3 mg/litr; oba składniki  wykazują walory lecznicze już od zawartości 1 mg/litr wody.

Rocznie wydobywa się od 50 do 60 tysięcy kubików wody, która dostarczana jest do zakładów przyrodoleczniczych Spółki oraz innych podmiotów.

Eksploatacją wód leczniczych zajmuje się specjalistyczny dział Spółki : Uzdrowiskowy Zakład Górniczy, którego załoga musi posiadać odpowiednie kwalifikacje w specjalności górniczej i geologicznej, a także mechanicznej, elektrycznej.

Powyższe osoby nadzorują eksploatację, która powinna spełniać wymagania określone w prawie; wody są systematycznie podane pod względem składu fizyko-chemicznego w Laboratorium Spółki oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadzone są również badania składu mikrobiologicznego wód.